FRIDA KÄLLBERG

 

Mark- och exploateringsingenjör

-Exploateringsprojekt och arbete i detaljplaner

-Fastighetsförvärv och fastighetsförsäljning

-Upprättande av avtal (Exploateringsavtal, Markanvisningsavtal, köpeavtal, arrendeavtal)

Expert Lantmäteri och detaljplanefrågor

 

ANN-SOFIE SJÖGREN

 

Mark- och exploateringsingenjör

-Exploateringsprojekt och arbete i detaljplaner

-Fastighetsförvärv och fastighetsförsäljning

-Upprättande av avtal (Exploateringsavtal, Markanvisningsavtal, köpeavtal, arrendeavtal)

Expert Lantmäteri och detaljplanefrågor

ANNELI SKOGLUND

 

Exploateringsstrateg

-Processledning/processtöd

-Exploateringsstöd i samhälls- och stadsutveckling

-Projekt- och fastighetsutvecklare i tidiga skeden

-Övergripande exploateringsstrategier

-Framtagande av avsiktsförklaringar och samverkansavtal mm

 

Mark- och exploateringsingenjör

-Projektledare för exploateringsprojekt

-Exploateringsingenjör i detaljplaneprogram och detaljplaner

-Framtagande av markanvisningsavtal, exploateringsavtal mm

Expert Exploateringsprocessen