Rådgivning

Sakkunnig rådgivning inom fastighetsjuridik, plangenomförande och fastighetsutveckling.

Planering och plangenomförande

Framtagande av genomförandebeskrivningar och genomförandeavtal såsom exploaterings- och markanvisningsavtal för kommunal eller statlig planavdelning. Företräda uppdragsgivaren i förhandlingar och projektmöten vid upprättande av detaljplan.

MEX-resurs vid framtagande av detaljplaner

Affärsstrategier

Fastighetsutvecklingsanalyser

Ledning/stöd i exploateringsprocessen, från idé till genomförande

Övergripande exploateringsekonomi och kalkyler

Exploateringsförstudier

Markanvisningsstrategier

Förhandling och avtalshantering

Bostadsförsörjningsfrågor

Exploatering och projektutveckling

Fastighetsbildning

Utredningar och underlag inför fastighetsbildning såsom plangenomförande, anläggningsförrättningar, tredimensionell fastighetsbildning, ledningsrätt, servitut, andelstalsberäkningar m.m.

Värdeintyg för Lagfart

Upprättande av värdeintyg enligt Lag (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter.

Juridiskt ombud

Ombud vid lantmäteriförrättningar.

Markförhandling

Förhandling och upprättande av fastighetsrättsliga avtal såsom köpe-, arrende-, servituts-, ledningsrättsavtal m.m. Förhandling och avtal rörande markåtkomst inför väg- och järnvägsprojekt.