Tjänster

Fastighetsbildning

Utredningar och underlag inför:

 • Avstyckning, sammanläggning och klyvning
 • Fastighetsreglering
 • Gemensamhetsanläggning
 • Ledningsrätt, servitut
 • 3D-fastighetsbildning

Fastighetsförteckningar

 • För varje detaljplan behöver en grundkarta och en fastighetsförteckning tas fram.
 • Grundkartan är en juridisk karta som visar fastighetsindelningen med fastighetsgränser, fastighetsbeteckningar, gemensamhetsanläggningar och rättigheter.
 • Fastighetsförteckningen redogör i sin tur för vilka fastighetsrättsliga förhållanden som råder och vilka som är sakägare i den aktuella detaljplanen.
 • Vi tar även fram fastighetsförteckningar för ledningsstråk inför ansökan om ledningsrätt hos Lantmäteriet.

Juridiskt ombud

Ombud vid lantmäteriförrättningar.

Markförhandling

 • Förhandling och avtal rörande markåtkomst inför ledningsdragning, väg- och järnvägsprojekt.
 • Upprättande av fastighetsrättsliga avtal
  • Arrendeavtal
  • Köpeavtal
  • Ledningsrättsavtal
  • Servitutsavtal
  • Markupplåtelseavtal

Planering och plangenomförande

 • Företräda uppdragsgivaren i förhandlingar och projektmöten vid upprättande av detaljplan.
 • Upprätta genomförandeavtal, exploateringsavtal, markanvisningsavtal och marköverlåtelseavtal för kommunal eller statlig planavdelning.
 • Upprätta genomförandedelen i planbeskrivningen.
 • Som Mark- och exploateringsresurs säkerställa att detaljplanen gå att genomföra efter det att detaljplanen vunnit laga kraft.

Rådgivning

Sakkunnig rådgivning inom:

 • Fastighetsjuridik
 • Plangenomförande
 • Fastighetsutveckling

Värdeintyg för Lagfart

Upprättande av värdeintyg enligt Lag (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter.